سوالات درس به درس زبان هشتم

این محصول شامل 30 عدد نمونه سوال زبان انگلیسی از کتاب زبان هشتم میباشد.

نکته قابل توجه اینکه سوالات به تفکیک دروس طراحی گردیده است و تعدادی از آنها توسط تیم طراحی سوال پروشات و تعدادی دیگر توسط معلمین مدارس طرح گردیده است.

درس 1 شامل پنج عدد نمونه سوال

درس 2 شامل پنج عدد نمونه سوال

درس 3 شامل سه عدد نمونه سوال

درس 4 شامل سه عدد نمونه سوال

درس 5 شامل شش عدد نمونه سوال

درس 6 شامل شش عدد نمونه سوال

درس 7 شامل چهار عدد نمونه سوال

IRT 25,000 – خرید
برای ارسال دیدگاه ابتداواردشوید