فمیلی فرندز1 Family and Friends

این پست شامل دو عدد نمونه سوال زبان استاندارد با تصاویر رنگی میانترم و فاینال  midterm and final از کتاب فمیلی فرندز1 Family and Friends1 میباشد. (ویرایش دوم)

هر نمونه سوال شامل فایل word پنج و شش صفحه ایست. 

سوالات میانترم از درس استارتر تا آخر7 

سوالات فاینال از درس 8 تا آخر 15 میباشد.

IRT 20,000 – خرید
برای ارسال دیدگاه ابتداواردشوید